鼮 đình (19n)

1 : Con chuột vá, thứ chuột có vằn như con báo.