鼕 đông (18n)

1 : Ðông đông 鼕鼕 tiếng trống kêu tùng tùng. Nguyễn Du 阮攸 : Tiêu cổ đông đông sơ xuất môn 簫鼓鼕鼕初出門 (Minh Giang chu phát 明江舟發) tiếng tiêu, tiếng trống ầm ĩ lúc mới ra đến cửa (sông).