鼒 tỉ (16n)

1 : Cái đỉnh bóp miệng. Cũng đọc là chữ tài.