黻 phất (17n)

1 : Cái áo lễ phục ngày xưa thêu hoa nửa xanh nửa đen như hình hai chữ dĩ 己 áp lưng với nhau.
2 : Cùng nghĩa với chữ phất 韍 nghĩa là cái bịt đầu gối khi tế lễ.