黴 mi, vi (23n)

1 : Mốc, meo, nấm. Là một giống thực vật bé kém nhất, hạt giống bay đi các nơi, hễ xuống chỗ nào ướt nóng thì mọc ngay. Ta quen đọc là chữ vi.
2 : Mặt cáu đen, mặt đen bẩn.