黥 kình (20n)

1 : Thích vào, một thứ hình phép ngày xưa thích chữ bôi mực vào mặt gọi là kình.