黜 truất (17n)

1 : Gạt đi, xua đi không dùng nữa. Vì thế quan bị giáng hay bị cách đều gọi là truất.
2 : Bỏ.