默 mặc (16n)

1 : Lặng yên, không nói không cười gọi là mặc. Như mặc tọa 默坐 ngồi im.