黏 niêm (17n)

1 : Dính, vật gì ướt mà có chất dính gọi là niêm 黏.
2 : Dán vào.