麫 miến (15n)

1 : Bột gạo.
2 : Tục dùng bột chế thành sợi dài cũng gọi là miến.