麓 lộc (19n)

1 : Chân núi. Như Thái Sơn chi lộc 泰山之麓 chân núi Thái Sơn
2 : Chức quan coi công viên.