麑 nghê (19n)

1 : Con hươu con.
2 : Cùng nghĩa với chữ nghê 猊. Toan nghê 狻麑 là con sư sử.