鸑 nhạc (25n)

1 : Nhạc trạc 鸑鷟 một loài chim phượng hoàng nhỏ.