鷙 chí (22n)

1 : Loài chim mạnh tợn.
2 : Tính mạnh tợn.