鶼 kiêm (21n)

1 : Kiêm kiêm 鶼鶼 một loài chim chắp liền cánh vào với nhau mới bay được.