鵰 điêu (19n)

1 : Kên kên, một giống chim cắt lớn ở vùng Tây-tị-lợi-á.