鵬 bằng (19n)

1 : Chim bằng. Ngày xưa cho là loài chim to nhất.