鱵 châm (26n)

1 : Cá kim, cá thu đao.
2 : Một tên là châm ngư 針魚.