鱠 quái, khoái (24n)

1 : Cũng như chữ quái 膾. Cũng đọc là khoái.