鰾 phiêu (22n)

1 : Cái bong bóng cá, là bộ máy lên xuống của cá.