鰷 điều (22n)

1 : Bạch điều 白鰷 cá vền, mình trắng mà dẹt.