鰱 liên (22n)

1 : Cá liên. Tục gọi là liên ngư đầu 鰱魚頭.