鰨 tháp (21n)

1 : Thứ cá mắt dính liền về một bên. Có chỗ gọi là bản ngư . Có chỗ gọi là tị mục ngư 比目魚.