鰥 quan (21n)

1 : Cá lớn.
2 : Người góa vợ, người lớn tuổi mà không có vợ.