鰜 kiêm (21n)

1 : Cá bơn, thứ cá mắt dính liền ở bên tay trái.