鯶 hỗn (20n)

1 : Cá hỗn. Nó hay ăn cỏ nên cũng gọi là thảo lư 草魚.