鯠 lai (19n)

1 : Cá lai. Cũng gọi là thì ngư 鰣魚.
2 : Người Quảng Ðông gọi cá cháy là tam lai ngư 三鯠魚.