鯛 điêu (19n)

1 : Cá điêu. Tục gọi là đồng bồn ngư 銅盆魚.