鯗 tưởng (19n)

1 : Cá khô. Cá thu phơi khô cũng gọi là tưởng.