鮫 giao (17n)

1 : Cá giao, vây nó ăn rất ngon. Có khi gọi là sa ngư 沙魚.