鮠 ngôi, nguy (17n)

1 : Cá ngôi, giống như cá niêm mà to (Leiocassis longirostris). Cũng đọc là nguy.