鮓 trả (16n)

1 : Cá hộp, cá muối đóng hộp để dành ăn dần gọi là trả.