鮑 bảo (16n)

1 : Cá ướp, mùi tanh lại thối. Vì thế những nơi dơ dáy xấu xa gọi là bảo ngư chi tứ 鮑魚之肆.
2 : Một thứ cá có mai, ta gọi là bào ngư 鮑魚.