魄 phách, thác, bạc (15n)

1 : Vía. Phàm vật gì tinh khí hết kiệt, chỉ còn hình chất lại gọi là phách.
2 : Chỗ không có ánh sáng. Vì thế mặt trăng ngày mồng một gọi là tử phách 死魄, mặt trăng ngày rằm gọi là sinh phách 生魄.
3 : Một âm là thác. Lạc thác 落魄 bơ vơ, người thất nghiệp không nơi nương tựa vậy.
4 : Một âm là bạc. Bàng bạc 旁魄 rộng mông mênh.