鬻 chúc, dục (22n)

1 : Nguyên là chữ chúc 粥 cháo.
2 : Một âm là dục. Bán. Như dục văn vị sinh 鬻文爲生 bán chữ để sống, viết văn làm kế sinh nhai.
3 : Sinh dưỡng.
4 : Non, trẻ thơ.
5 : Nước chảy trong khe.