鬴 phũ (17n)

1 : Cái phũ, một thứ để đong ngày xưa, đựng hết sáu đấu bốn thưng.