鬲 cách, lịch (10n)

1 : Tên một nước ngày xưa.
2 : Một âm là lịch. Một thứ đồ ngày xưa giống như cái đỉnh.