鬯 sưởng (10n)

1 : Rượu nếp. Dùng nghệ ướp gạo nếp gây thành rượu gọi là sưởng. Dùng để cúng tế quỷ thần gọi là rượu cự sưởng 秬鬯.
2 : Cùng nghĩa với chữ sướng 暢.