鬨 hống (16n)

1 : Tiếng người rầm rĩ.
2 : Tiếng đánh nhau.