鬟 hoàn (23n)

1 : Quấn tóc làm dáng.
2 : Con ở. Tục gọi con đòi là nha hoàn 丫鬟.