鬒 chẩn (20n)

1 : Tóc mượt đẹp. Thi Kinh 詩經 : Chẩn phát như vân 鬒髮如雲 tóc mượt như mây.