髹 hưu (16n)

1 : Sơn.
2 : Sơn các đồ đạc cũng gọi là hưu.