髥 nhiêm (14n)

1 : Râu mép, ria.
2 : Tục gọi người nhiều râu là nhiêm.