髟 tiêu, bưu (10n)

1 : Tóc dài lượt thượt. Cũng đọc là chư bưu.