骼 cách (16n)

1 : Xương khô.
2 : Xương cầm thú.
3 : Bộ xương.
4 : Ðánh.