骱 giới (14n)

1 : Khớp xương. Ngã gãy xương, lòi khớp xương ra gọi là thoát giới 脫骱.