骫 ủy (13n)

1 : Cong. Làm quan tòa mà vì tình riêng làm mờ tối pháp luật gọi là ủy pháp 骫法.
2 : Chung đúc.