驪 ly (29n)

1 : Con ngựa ô.
2 : Ly câu 驪駒 một bài thơ tiễn biệt ngày xưa. Vì thế văn từ tặng kẻ đi xa gọi là ly ca 驪歌.
3 : Ly châu 驪珠 hòn ngọc châu ở dưới cổ con ly long 驪龍. Tục gọi những câu văn lột được hết chỗ yếu ước là thâm ly đắc châu 探驪得珠.