驩 hoan (28n)

1 : Nguyên là tên một con ngựa. Cũng có khi dùng như chữ hoan 歡.