驍 kiêu (22n)

1 : Mạnh khỏe nhanh nhẹn. Tướng mạnh gọi là kiêu tướng 驍將.